Lumaktaw patungo sa pangunahing content

Mga Tuntunin ng Serbisyo sa Web ng Waymo

Petsa ng Pagkakaroon ng Bisa: Pebrero 20, 2018

Ang mga Mga Tuntunin ng Serbisyong ito (“Mga Tuntunin”) ay nalalapat sa iyong access sa at paggamit sa mga website at iba pang online na produkto at serbisyo (kapag ipinagsama, "Mga Serbisyo”) na ibinigay ng Waymo LLC (“Waymo” o “kami”), na matatagpuan sa 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043. Sa paggamit sa aming Mga Serbisyo, sumasang-ayon ka sa Mga Tuntuning ito. Kung hindi ka sumasang-ayon sa Mga Tuntuning ito, huwag gamitin ang aming Mga Serbisyo.

Posibleng magbigay kami ng naiiba o karagdagang tuntunin kaugnay ng ilan sa aming Mga Serbisyo, at posibleng maging bahagi ang naiiba o karagdagang tuntuning ito ng iyong kasunduan sa amin kung gagamitin mo ang Mga Serbisyong ito. Kung may pagkakaiba sa pagitan ng Mga Tuntuning ito at mga karagdagang tuntunin, ang mga karagdagang tuntunin ang mananaig para sa pagkakaibang iyon.

Posibleng pana-panahon kaming gumawa ng mga pagbabago sa Mga Tuntuning ito. Kung gumawa kami ng mga pagbabago, magbibigay kami sa iyo ng abiso tungkol sa mga pagbabagong ito, gaya ng pagpapadala sa iyo ng email, pagbibigay ng abiso sa pamamagitan ng aming Mga Serbisyo, o pag-update sa petsa sa itaas ng Mga Tuntuning ito. Maliban na lang kung iba ang aming sabihin sa aming abiso, kaagad na magkakaroon ng epekto ang mga nabagong Tuntunin at kung patuloy mong gagamitin ang aming mga serbisyo pagkatapos ng ganitong abiso, kukumpirmahin nito ang pagtanggap mo sa mga pagbabagong ito. Kung hindi ka sumasang-ayon sa mga nabagong Tuntunin, dapat mong ihinto ang paggamit sa aming Mga Serbisyo.

Para sa impormasyon tungkol sa kung paano namin kinokolekta, ginagamit, at ibinabahagi ang impormasyon tungkol sa iyo, pakitingnan ang aming Patakaran sa Privacy.

Kung may mga tanong ka tungkol sa Mga Tuntuning ito o sa aming Mga Serbisyo, makipag-ugnayan sa amin sa legal@waymo.com.

Ikaw at ang Waymo ay sumasang-ayon sa mga sumusunoid:

1. Pagiging Kwalipikado

Dapat ay hindi ka mas bata sa 13 taong gulang para gamitin ang aming Mga Serbisyo. Kung mas bata sa 18 taong gulang ang iyong edad (o sa edad ng legal na mayorya kung saan ka nakatira), puwede mo lang gamitin ang aming mga serbisyo nang may patnubay ng isang magulang o legal na tagapag-alagang sumasang-ayong mapailalim sa Mga Tuntuning ito. Kung isa kang magulang o legal na tagapag-alaga ng isang user na mas bata sa edad na 18 (o sa edad ng legal na mayorya), sumasang-ayon kang maging ganap na responsable para sa mga pagkilos o pagtanggal ng user na iyon kaugnay ng aming Mga Serbisyo. Kung gagamitin mo ang aming Mga Serbisyo sa ngalan ng ibang tao o entity, (a) mapapabilang sa lahat ng pagtukoy na gagawin "sa iyo" sa kabuuan ng Mga Tuntuning ito ang tao o entity na iyon, at (b) isinasaad mong awtorisado kang tanggapin ang Mga Tuntuning ito sa ngalan ng tao o entity na iyon, at (c) kung lumabag ka o ang tao o entity sa Mga Tuntuning ito, sumasang-ayong managutan ang tao o entity sa amin.

2. Nilalaman para sa Gumagamit

Ang aming Mga Serbisyo ay puwedeng magbigay-daan sa iyo at sa iba pang user na gumawa, mag-post, mag-store, at magbahagi ng content, kasama na ang mga mensahe, text, larawan, video, software, at iba pang materyal (kapag ipinagsama, "Content ng User"). Maliban sa lisensyang ibinigay mo sa ibaba, mananatili sa iyo ang lahat ng karapatan sa at para sa iyong Content ng User, pati na rin sa pagitan mo at ng Waymo.

Binibigyan mo ang Waymo at mga subsidiary nito ng tuloy-tuloy, hindi mababawi, hindi eksklusibo, royalty-free, pandaigdigan, ganap na nabayaran, at nasa-sublicense na lisensya para magamit, maparami, mabago, ma-adapt, ma-publish, ma-translate, magawan ng mga hinangong gawa, ma-distribute, maisagawa sa publiko, at maipakita ang iyong Content ng User at ang anumang pangalan, username, o katulad nito na ibinigay kaugnay ng User Content mo sa lahat ng format ng media at channel na alam na ngayon o made-develop sa hinaharap, nang walang pagbabayad na gagawin sa iyo. Kapag nag-post ka o kaya ay nagbahagi ng Content ng User sa o sa pamamagitan ng aming Mga Serbisyo, nauunawaan mong posibleng makita ng publiko ang iyong Content ng User at anumang kaugnay na impormasyon (gaya ng username o larawan mo sa profile).

Hindi ka puwedeng gumawa, mag-post, mag-store, o magbahagi ng anumang Content ng User na lumalabag sa Mga Tuntuning ito o na wala ka ng lahat ng karapatang kinakailangan para ibigay sa amin ang lisensyang inilarawan sa itaas. Isinasaad at pinatutunayan mong lahat ng Content ng User, at ang paggamit namin sa content na ganito gaya ng pinapahintulutan ng Mga Tuntuning ito, ay hindi lumalabag sa anumang karapatan ng o makakapinsala sa sinumang tao o entity. Bagama't wala kaming obligasyong i-screen, i-edit, o subaybayan ang Content ng User, posible kaming mag-delete o mag-alis ng Content ng User anumang oras at sa anumang kadahilanan o nang walang abiso.

3. Ipinagbabawal na Gawi at Content

Hindi ka lalabag sa anumang nalalapat na batas, kontrata, intellectual property, o iba pang karapatan ng third party, o gagawa ng paglabag sa batas sa kapabayaan, at ikaw ang tanging mananagutan sa iyong pagkilos habang ginagamit ang aming Mga Serbisyo. Hindi mo gagawin ang alinman sa mga sumusunod:

 • Masasangkot sa anumang panliligalig, pagbabanta, pananakot, o gawing mapanira o panay na palihim na pagsubaybay;
 • Magpapanggap bilang ibang tao o magpo-post sa ngalan ng isang tao o entity o kaya ay gagawa ng misrepresentasyon tungkol sa iyong kaugnayan sa isang tao o entity;
 • Ibebenta, ire-resell, o gagamitin ang aming Mga Serbisyo sa komersyal na paraan;
 • Kokopyahin, ire-reproduce, ipapamahagi, isasagawa sa publiko o ipapakita sa publiko ang lahat o mga bahagi ng aming Mga Serbisyo, maliban na lang kung hayagang pinapahintulutan ng aming mga tagapaglisensya;
 • Babaguhin ang aming Mga Serbisyo, aalisin ang anumang mga abiso o marka sa karapatan sa pinagmamay-arian, o kung hindi man ay gagawa ng mga hinangong gawa batay sa aming Mga Serbisyo;
 • Gagamitin ang aming Mga Serbisyo sa labas ng nilalayong gamit nito at sa anumang paraang posibleng makasagabal, makapagpahinto, negatibong makaapekto, o makapigil sa ibang user sa paglubos sa kanilang paggamit ng aming Mga Serbisyo o na posibleng makapinsala, makapagpahinto, makapagpabigat, o makapigil sa paggana ng aming Mga Serbisyo sa anumang paraan;
 • Ire-reverse engineer ang anumang aspeto ng aming Mga Serbisyo o gagawa ng anumang posibleng makatuklas sa source code o maka-bypass o makalusot sa mga inilagay na paraan sa pagpigil o paglimita sa access sa anumang bahagi ng aming Mga Serbisyo;
 • Susubukang lusutan ang anumang technique sa pag-filter ng content na gagamitin namin o susubukang i-access ang anumang feature o lugar as aming Mga Serbisyo na wala kang pahintulot i-access;
 • Gagamitin ang anumang data mining, robot, o iba pang katulad na paraan sa pagkalap at pagkuha ng data na idinisenyo para mag-scrape o kumuha ng data mula sa aming Mga Serbisyo;
 • Magde-develop o gagamit ng anumang iba pang application na nakikipag-ugnayan sa aming Mga Serbisyo nang wala ang aming paunang nakasulat na pahintulot;
 • Magpapadala, magpapamahagi, o magpo-post ng spam, hindi hinihingi o maramihang mga komersyal na electronic na komunikasyon, chain letter, o pyramid scheme;
 • Iba-bypass o hindi papansinin ang mga tagubiling nakapaloob as aming file na robots.txt; o
 • Gagamitin ang aming Mga Serbisyo para sa anumang ilegal o hindi pinapahintulutang layunin, o makikipag-ugnayan sa, hihikayatin, o ipo-promote ang anumang aktibidad na lumalabag sa Mga Tuntuning ito.

Puwede ka ring mag-post o kaya ay magbahagi ng Content ng User na hindi kumpidensyal at na mayroon ka ng lahat ng kinakailangang karapatan para ihayag. Hindi ka puwedeng gumawa, mag-post, mag-store, o magbahagi ng anumang Content ng User na:

 • Labag sa batas, nagpapasama, mapanira, malaswa, pornograpiya, bastos, mapagpahiwatig, nanliligalig, nagbabanta, nanghihimasok sa mga karapatan sa privacy o pagsasapubliko, mapang-abuso, mapanghamon, o mapanloko;
 • Na bubuo sa, manghihikayat, o magbibigay ng tagubilin para sa isang krimen, lalabag sa mga karapatan ng sinumang partido, o kaya ay gagawa ng sagutin o lalabag sa anumang lokal, pang-estado, nasyonal, o internasyonal na batas;
 • Posibleng lumabag sa anumang patent, trademark, trade secret, copyright, o iba pang karapatang intelektwal o pinagmamay-arian ng anumang partido;
 • Naglalaman o nagpapakita ng mga pahayag, komento, o pagsasaad na hindi nagpapakita sa mga tapat mong pananaw at karanasan;
 • Nagpapanggap o gumagawa ng misrepresentasyon sa iyong kaugnayan sa sinumang tao o entity;
 • Naglalaman ng mga hindi hininging promosyon, pulitikal na pangangampanya, pag-advertise, o pangangalap;
 • Naglalaman ng anumang pribado o personal na impormasyon ng isang third party nang wala ang pahintulot ng third party na iyon;
 • Naglalaman ng anumang virus, na-corrupt na data, o iba pang nakakahamak, nakakasagabal, o nakakapanirang file o content, o
 • Na, sa aming natatanging pagpapasya, ay kaduda-duda o pumipigil sa sinumang tao sa paggamit sa o paglubos sa aming Mga Serbisyo, o na posibleng maglantad sa Waymo o sa iba sa anumang kapahamakan o pananagutan na anumang uri.

4. Pagmamay-ari; Limitadong Lisensya

Pagmamay-ari ng Waymo o ng aming mga licensor, user, o iba pang third party ang Mga Serbisyo, kasama ang mga text, graphics, larawan, litrato, video, guhit, at iba pang content na nakapaloob dito, at pinoprotektahan ang mga ito sa ilalim ng mga batas ng both United States at sa ibang bansa. Maliban na lang kung hayagang nakasaad sa Mga Tuntuning ito, nakalaan sa amin o sa aming mga licensor ang mga karapatan sa at para sa Mga Serbisyo. Mahigpit na ipinagbabawal ang anumang paggamit ng Mga Serbisyo maliban sa partikular na pinapayagan dito nang wala muna ang aming nakasulat na pahintulot, at mawawakasan ang lisensyang ibinigay dito kapag ginawa ito.

5. Mga Trademark

Ang WAYMO at ang iba pa naming marka, logo, pangalan ng produkto o serbisyo, slogan, at ang dating ng aming Mga Serbisyo, ay mga trademark ng Waymo at hindi ito puwedeng kopyahin, gayahin, o gamitin nang buo o nang bahagya, nang wala muna ang aming nakasulat na pahintulot.  Ang iba pang trademark, nakarehistrong trademark, pangalan ng produtko, at pangalan ng kumpanya o mga logo na nabanggit sa Mga Serbisyo ay pagmamay-ari ng kani-kaniyang mga may-ari nito.  Hindi nagpapahiwatig ng pag-endorso, pag-sponsor, o pagrekomenda namin ang pagbanggit sa anumang produkto, serbisyo, proseso, o iba pang impormasyon, sa pamamagitan ng trade name, trademark, manufacturer, supplier, o iba pa.

6. Feedback

Hindi kumpidensyal ang anumang tanong, komento, suhestyon, ideya, gawa, o iba pang impormasyon tungkol sa Waymo o aming mga produkto o serbisyong ipo-post, isusumite, o kaya ay ipapahayag mo sa amin (kapag ipinagsama, “Feedback”), at magiging natatanging pag-aari ang mga ito ng Waymo. Sa pamamagitan nito, itinatalaga mo sa Waymo ang lahat ng karapatan, titulo, at interes sa at para sa Feedback, kasama na ang, nang walang limitasyon sa, lahat ng karapatan sa intellectual property, sa at para sa Feedback, at magkakaroon ng karapatan ang Waymo sa walang limitasyong paggamit at pagpapalaganap ng Feedback para sa anumang layunin, komersyal man o hindi, nang walang pagkilala o pagbabayad sa iyo.

Alinsunod sa Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) at iba pang nalalapat na batas, gumagamit kami ng patakaran sa pagwawakas ng mga account ng mga user na paulit-ulit na lumalabag sa mga karapatan sa intellectual property ng iba, sa mga tamang sitwasyon. Kung naniniwala kang lumalabag ang anumang bagay sa aming Mga Serbisyo sa anumang copyright na pagmamay-ari mo o na kinokontrol mo, puwede mo itong ipaalam sa Nakatalagang Ahente ng Waymo gaya ng sumusunod:

Nakatalagang Ahente: Manager ng Copyright

Address: 1600 Amphitheater Parkway Mountain View,  CA  94043

Numero ng Telepono: 650-669-7376

E-Mail Address: dmca-agent@waymo.com

Pakitingnan ang 17 U.S.C. §512(c)(3) para sa mga kinakailangan para sa isang wastong abiso. Gayundin, pakitandaang kung sinasadya mong gumawa ng misrepresentasyon na lumalabag ang anumang aktibidad o materyal sa aming Mga Serbisyo, posible kang managutan sa Waymo at sa iba pa para sa mga partikular na gastos at danyos.

8. Content ng Third-Party

Posible kaming magbigay ng impormasyon tungkol sa mga produkto, serbisyo, aktibidad, o event ng third party, o posible naming payagan ang mga third party na gawing available ang sarili nilang content at impormasyon sa o sa pamamagitan ng Mga Serbisyo (kapag ipinagsama, “Content ng Third Party”). Ibinibigay namin ang Content ng Third Party bilang serbisyo para sa mga interesado sa ganitong content.   Ang iyong mga pakikitungo o pakikipag-ugnayan sa mga third party at ang paggamit mo o pakikipag-ugnayan mo sa anumang Content ng Third party ay tanging sa pagitan mo lang at ng third party.  Hindi kinokontrol o ine-endorso ng Waymo ang anumang Content ng Third Party at hindi ito gumagawa ng anumang pagsasaad o pagpapatunay tungkol sa mga ito, at sarili mong pananagutan ang pag-access at paggamit mo sa naturang Content ng Third Party.

9. Pagbabayad-danyos

Sa sagad na sakop na pinapahintulutan ng naaangkop na batas, poprotektahan, ipagtatanggol, at ipapawalang-sala mo ang Waymo at mga affiliate nito, at ang bawat isa sa mga opisyal, ahente, partner, at empleyado nito (indibiwal at ipinagsamang tatawaging “Mga Partido ng Waymo”) mula sa at laban sa anumang kawalan, pananagutan, demanda, danyos, bayarin, o gastusin ("Mga Habol") na magmumula sa o kaugnay ng (a) iyong pag-access sa o paggamit ng aming Mga Serbisyo; (b) paggamit mo sa iyong Content ng User o Feedback; (c) paglabag mo sa Mga Tuntuning ito; (d) iyong paglabag, maling paggamit, o paglabag sa anumang karapatan ng iba (kasama na ang mga karapatan sa intellectual property o karapatan sa privacy); at (e) pagkilos mo kaugnay ng aming Mga Serbisyo. Sumasang-ayon kang kaagad na ipaalam sa mga Partido ng Waymo ang tungkol sa anumang Habol ng third party, makipagtulungan sa Mga Partido ng Waymo sa pagtatanggol laban sa mga ganitong Habol, at na magbayad ng anumang bayarin, gastos, at gastusing kaugnay ng pagtatanggol laban sa mga ganitong Habol (kasama na ang ,pero hindi limitado sa, mga bayad sa abugado).  Sumasang-ayon ka rin na magkakaroon ng kontrol ang Mga Partido ng Waymo sa pagtatanggol o pakikipag-ayos, sa tanging desisyon ng Waymo, kaugnay ng anumang Habol ng third party. Ang pagbabayad ng danyos na ito ay bilang karagdagan sa, at hindi kapalit ng, anumang iba pang pagbabayad ng danyos na itinakda sa isang nakasulat na kasunduan sa pagitan mo at ng Waymo o ng iba pang Partido ng Waymo.

10. Mga Disclaimer

Ikaw ang tanging mananagutan sa paggamit mo sa aming Mga Serbisyo. Maliban na lang kung isinaad sa isang kasulatang ginawa namin, ibinibigay namin ang aming Mga Serbisyo “sa kasalukuyang kalagayan” nito at "kung available" ito nang walang anumang klaseng garantiya, hayagan man o ipinapahiwatig, kasama na ang, pero hindi limitado sa, mga ipinahiwatig na warranty ng kakayahang maikalakal, kaangkupan para sa isang partikular na layunin, titulo, at hindi paglabag. Bukod pa rito, hindi isinasaad o pinatutunayan ng Waymo na tumpak, kumpleto, maaasahan, napapanahon, o walang error ang aming Mga Serbisyo. Habang sinusubukan ng Waymo na gawing ligtas ang paggamit mo sa aming Mga Serbisyo, hindi namin magagawa at hindi namin ginagawang magsaad o patunayan na walang virus o iba pang nakakahamak na bahagi ang aming Mga Serbisyo o server. Ikaw ang aako sa panganib na kaugnay ng kalidad at performance ng Mga Serbisyo.

11. Limitasyon ng Sagutin

Sa sagad na sakop na pinapahintulutan ng naaangkop na batas, hindi mananagutan ang Waymo at iba pang Partido ng Waymo sa iyo sa anumang teorya ng pananagutan—nakabatay man ito sa kontrata, batas sa kapabayaan, mismong kapabayaan, mahigpit na pananagutan, warranty, o anumang iba pa—para sa anumang hindi direkta, kinahinatnan, huwaran, nagkataon, pamparusa, o iba pang espesyal na danyos o nawalang kita, kahit na inabisuhan ng Waymo o ng iba pang Partido ng Waymo ang tungkol sa posibilidad ng pagkakaroon ng mga ganitong danyos.

Ang kabuuang pananagutan ng Waymo at ng iba pang Partido ng Waymo, para sa anumang habol na magmumula sa o kaugnay ng Mga Tuntuning ito o ng aming Mga Serbisyo, anupaman ang anyo ng pagkilos, ay limitado sa halagang ibinayad mo, kung mayroon man, para gamitin ang aming Mga Serbisyo.

Ang mga limitasyong itinakda sa seksyong ito ay hindi nililimitahan o ibinubukod ang pananagutan sa matinding kapabayaan, panloloko, o sinasadyang maling asal ng Waymo o iba pang Partido ng Waymo o para sa anumang usapin kung saan hindi puwedeng ibukod o limitahan ang pananagutan sa ilalim ng naaangkop na batas. Bukod pa rito, hindi pinapayagan ng ilang hurisdiksyon ang pagbubukod o paglilimita sa nagkataon o kinahihinatnang danyos, kaya posibleng hindi naaangkop sa iyo ang mga limitasyon o pagbubukod sa itaas.

12. Pagpapawalang-sala

Sa sagad na sakop na pinapahintulutan ng naaangkop na batas, pinapawalang-sala mo ang Waymo at iba pang Partido ng Waymo sa pananagutan, demanda, at/o danyos (aktwal at kinahinatan) ng bawat uri at anyo, kilala at hindi kilala (kasama ang, pero hindi limitado sa, mga habol sa kapabayaan), na magmumula sa o kaugnay ng mga di-pagkakasundo sa pagitan ng mga user at mga pagkilos o pagtanggal ng mga third party. Kung isa kang consumer na nakatira sa California, sa pamamagitan nito, isinusuko mo ang iyong mga karapatan sa ilalim ng California Civil Code § 1542, na nagsasaad na “Hindi sakop ng pangkalahatang pagpapawalang-sala ang mga habol na hindi alam o hinihinala ng nagpautang na mayroon na pabor sa kanya sa oras ng pagsasagawa ng pagpapawalang-sala, na kung hindi niya alam ay dapat nagkaroon ng malaking epekto sa kanyang pakikipagkasundo sa nangutang.”

13. Paglilipat at Pagpoproseso ng Data

Sa paggamit sa aming Mga Serbisyo, sumasang-ayon ka sa pagproseso, paglilipat, at pag-store ng impormasyon tungkol sa iyo sa at para sa United States at iba pang bansa, kung saan posibleng wala ka ng parehong karapatan at proteksyon na mayroon ka sa ilalim ng lokal na batas.

14. Sumasaklaw na Batas at Lugar

Ang anumang di-pagkakasundong magmumula sa Mga Tuntuning ito at sa paggamit mo sa aming Mga Serbisyo ay papamahalaan ng at bibigyang-kahulugan at ipapatupad alinsunod sa mga batas ng California, nang walang pagsasaalang-alang sa mga pagkakaiba sa mga panuntunan at prinsipyo ng batas (sa California man ito o anupamang ibang hurisdiksyon) na magdudulot paglalapat ng mga batas ng anumang iba pang hurisdiksyon. Ireresolba ang anumang di-pagkakasundo sa pagitan ng mga partido sa mga hukumang pang-estado o pederal ng California at sa United States, sa Santa Clara County, CA.

15. Pagbabago at Pagwawakas ng aming Mga Serbisyo

Nasa amin ang karapatang baguhin ang aming Mga Serbisyo o isuspinde o ihinto ang pagbibigay ng lahat o ng bahagi ng aming Mga Serbisyo anumang oras. May karapatan ka ring ihinto ang paggamit sa aming Mga Serbisyo anumang oras. Wala kaming pananagutan sa anumang kawalan o kapahamakang kaugnay ng kawalan mo ng kakayahang i-access o gamitin ang aming Mga Serbisyo.

16. Severability

Kung ang anumang probisyon o bahagi ng probisyon ng Mga Tuntuning ito ay labag sa batas, walang bisa, o hindi maipapatupad, ituturing na maihihiwalay ang probisyon o bahagi ng probisyon na iyon sa Mga Tuntuning ito at hindi ito makakaapekto sa pagiging valid at kakayahang maipatupad ng anumang natitirang probisyon.

17. Iba Pa

Kapag nabigo ang Waymo na maisakatuparan o maipatupad ang anumang karapatan o probisyon sa Mga Tuntuning ito, hindi ito magsisilbing pagsuko sa karapatan o probisyong iyon. Ang mga pamagat ng seksyon sa Mga Tuntuning ito ay para lang padaliin ang paggamit dito at wala itong mga epektong legal o pangkontrata. Maliban na lang kung isinaad dito, nilalayon lang ang Mga Tuntuning ito para sa pakinabang ng mga partido at hindi nito nilalayong bigyan ang third party ng mga karapatan sa pakikinabang sa sinumang tao o entity. Sumasang-ayon ka na ang mga komunikasyon at transaksyon sa pagitan natin ay puwedeng isagawa nang electronic.